Algemene voorwaarden Echt Rusland Reisbureau

Echt Rusland Reisbureau is een Nederlandse reisorganisatie die in samenwerking met haar Russische partners rondreizen naar Rusland organiseert.

Bij het gebruik maken van een of meer van de diensten van Echt Rusland Reisbureau of boeking van een pakketreis bent u akkoord gegaan met deze voorwaarden.

De zekerheid van het Garantiefonds GGTO

Echt Rusland Reisbureau is aangesloten bij de stichting Garantiefonds voor Gespecialiseerde kleinschalige Touroperators (GGTO). De Stichting GGTO staat er garant voor dat u het al betaalde deel van uw reissom terugkrijgt indien de touroperator in financieel onvermogen komt. Dit kan zijn vóór vertrek maar ook tijdens uw verblijf op locatie. Bovendien garandeert de Stichting GGTO tijdens uw verblijf uw terugreis indien de touroperator, als gevolg van financieel onvermogen, hier niet meer voor kan zorgdragen. Door de aangesloten touroperator wordt voor deze garantiestelling een vast bedrag van € 15,- per boeking in rekening gebracht bij de consument. Hiermee wordt het garantiefonds opgebouwd en onderhouden. Voor meer informatie zie: http://www.stichting-ggto.nl

Begrippen

Reisorganisator: Echt Rusland Reisbureau. 

Reiziger: de wederpartij van Echt Rusland Reisbureau (reiziger of deelnemer).

Reisovereenkomst: de overeenkomst waarbij Echt Rusland Reisbureau zich jegens wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door Echt Rusland Reisbureau aangeboden georganiseerde reis en/of ander reisproduct vanuit het actuele aanbod.

Pakketreis: een door Echt Rusland Reisbureau in het reisaanbod gepubliceerde, van te voren georganiseerde reis of een maatwerkreis samengesteld in opdracht van de reiziger, die een overnachting of een periode van meer dan 24-uur omvat alsmede tenminste twee van de volgende diensten: retourvlucht, verblijf, lokaal vervoer, gids en een andere, niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst, die een significant deel van de reis uitmaakt.

Reis: een pakketreis of indien de Voorwaarden hierop van toepassing zijn verklaard een enkele reisdienst.

Reisdienst: een toeristische dienst zoals personenvervoer, huur van een motorvoertuig of motorrijwiel, accommodatie of een andere toeristische dienst, voor zover deze diensten vallen binnen de definitie van artikel 7:500 sub a BW.

Reisdienstverlener: de dienstverlener die een onderdeel van de Reis uitvoert, zoals hulppersonen (accommodatieverschaffers/vervoerders/plaatselijke gidsen/etc.) van de reisorganisator.

Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur (Nederlandse tijd), uitgezonderd in Nederland erkende feestdagen.

Artikel 1. Toepasselijkheid voorwaarden

1.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle door de reisorganisator aangeboden of met de reisorganisator overeengekomen pakketreizen en zijn een onafscheidelijk onderdeel daarvan.

1.2 Deze voorwaarden kunnen tevens van toepassing zijn op reisdiensten die geen deel uitmaken van een pakketreis. Titel 7a van boek 7 Burgerlijk Wetboek waarin regels staan over pakketreisovereenkomsten en gekoppelde reisarrangementen is in dat geval niet van toepassing. Voor deze reisdiensten geldt geen bescherming bij insolventie van de reisorganisator, tenzij uitdrukkelijk in het aanbod is vermeld welke partij dekking biedt bij insolventie van de reisorganisator.

1.3 Afwijkende en aanvullende voorwaarden dienen schriftelijk te worden overeengekomen. Afwijkende bepalingen in de individuele overeenkomst hebben voorrang boven deze Voorwaarden.

Artikel 2. Totstandkoming reisovereenkomst

2.1 De reisovereenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van de reisorganisator inclusief de toepasselijke voorwaarden door de reiziger. De dag van ontvangst van de door de reiziger ondertekende boekingsopdracht geldt als de dag van totstandkoming van de reisovereenkomst. In geval van telefonische aanmelding of aanmelding langs elektronische weg geldt de dag waarop de persoonsgegevens worden doorgegeven als de dag van totstandkoming van de overeenkomst.

2.2 Vanaf 24 uur na boeking kan de reisovereenkomst nog slechts geannuleerd worden volgens artikel 8 van deze algemene voorwaarden.

2.3 Het aanbod van de reisorganisator is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen. Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van de reissom of van andere fouten is toegestaan.

2.4 De inhoud van het reisaanbod wordt bepaald door de gegevens zoals die vermeld zijn in de offerte van de reisorganisator. Kennelijke fouten of vergissingen binden de reisorganisator niet. De reisorganisator kan niet worden gehouden aan de inhoud van voorlichtingsmateriaal dat is uitgegeven onder verantwoordelijkheid van derden.

2.5 Een reiziger die een reisovereenkomst aangaat voor meerdere personen, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die daaruit voortvloeien. De personen voor wie deze reisovereenkomst is afgesloten, zijn ieder voor hun eigen deel aansprakelijk.

2.6 De reiziger is verplicht alle voor de uitvoering van de reis relevante persoonlijke omstandigheden (bijv. leeftijd, handicap, chronische ziektes) van zichzelf en van personen waarvoor hij/zij een reisovereenkomst aangaat, gelijk met de aanmelding kenbaar te maken aan de reisorganisator.

Artikel 3. Betaling

3.1 Bij de totstandkoming van de reisovereenkomst voor een pakketreis dient de reiziger een aanbetaling van 25% van de reissom te voldoen. Indien voor bepaalde reizen een minimum aanbetaling wordt vereist, dat afwijkt van het hiervoor vermelde, zal de reisorganisator dat duidelijk bij het reisaanbod vermelden. In dat geval zal het afwijkende bedrag als vereiste aanbetaling gelden. Tegelijkertijd met de aanbetaling dient, voor zover van toepassing, de verschuldigde premie voor de annuleringsverzekering te worden voldaan.

3.2 Het restant van de reissom moet uiterlijk 45 dagen voor de dag van vertrek in het bezit zijn van de Reisorganisator. Bij totstandkoming van de Reisovereenkomst binnen 45 dagen voor de dag van vertrek, moet de volledige reissom na ontvangst van de factuur per ommegaande worden voldaan.

3.3 Indien voor bepaalde reizen afwijkende betalingsvoorwaarden gelden, zal dit vermeld staan in boekingsbevestiging van de reisorganisator. In dat geval zullen de afwijkende betalingsvoorwaarden van toepassing zijn. Dit is tevens het minimum van de annuleringskosten, bij annulering tot 56 dagen voor vertrek.

3.4 Niet tijdige betaling kan, na sommatie, leiden tot onmiddellijke opzegging van de reisovereenkomst door de reisorganisator. In dat geval zullen de bepalingen die betrekking hebben op annulering door de reiziger onverkort van toepassing zijn en het reeds betaalde gedeelte van de reissom zal worden verrekend met de annuleringsgelden.

3.5 Indien de reiziger niet tijdig aan zijn geldelijke verplichtingen heeft voldaan, is hij over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Bovendien is hij gehouden tot betaling van de incassokosten.

Artikel 4. De reissom

4.1 De gepubliceerde reissom geldt per persoon, tenzij anders aangegeven. Hierbij zijn alleen de diensten en voorzieningen zoals deze in het voorgestelde reisprogramma zijn omschreven, inbegrepen. De reissommen zijn geprijsd in Euro (€).

4.2 De gepubliceerde reissom is gebaseerd op prijzen, valutakoersen, brandstofprijzen, heffingen en belastingen, zoals die bij de reisorganisator bekend waren op het moment van het versturen van de offerte. De reisorganisator behoudt zich het recht voor om, ook met betrekking tot reeds aangegane reisovereenkomsten, tot zeven kalenderdagen voor de dag van vertrek, de reissom te verhogen als gevolg van verhogingen in de hiervoor genoemde prijzen.

Artikel 5. Reisduur en reisprogramma

5.1 De reisduur staat aangegeven in hele dagen. De dag van vertrek en aankomst gelden als hele dagen. Niet de in de publicatie vermelde reistijden, maar de tijden die vermeld zijn in de reisbescheiden, zijn de relevante tijden.

5.2 Incidentele of structurele wijzigingen in de dienstregelingen en vluchtschema’s van vervoerders (of indien vluchtroutes aangepast worden) kunnen van invloed zijn op het reisverloop en de reisduur. De reisorganisator behoudt zich expliciet het recht voor de reisovereenkomst om die reden te wijzigen, welke wijziging zo mogelijk onverwijld aan de reiziger zal worden meegedeeld. Behoudens aanspraken op de eventueel door de reiziger afgesloten reis- en/of annuleringsverzekering, heeft de reiziger geen recht op restitutie van een deel van de reissom indien de tijdstippen van vertrek t.g.v. genoemde wijzigingen, niet meer dan 36 uur afwijken van het oorspronkelijke tijdstip. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van vertragingen.

Artikel 6. Bagage, reisbescheiden en reisdocumenten

6.1 De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort en de vereiste visa, rijbewijs, het verkrijgen van inentingen en vaccinaties, etc. Bovendien is de reiziger verplicht een gebruikelijke reis- en ongevallenverzekering af te sluiten en bewijzen daarvan bij zich te dragen. De reisorganisator is niet aansprakelijk in geval de reiziger niet aan de reis, of onderdelen daarvan, kan deelnemen ten gevolge van tekortkomingen in zijn reisdocumenten. Alle kosten, ook die de medereizigers daarvoor maken en eventuele schade wegens gemis of niet in orde hebben van de reisdocumenten zijn geheel voor de reiziger.

6.2 Tenzij anders overeengekomen worden de benodigde reisbescheiden uiterlijk 10 kalenderdagen voor vertrek in het bezit van de reiziger gesteld, tenzij deze termijn om gerechtvaardigde redenen overschreden moet worden.

6.3 Indien de noodzakelijke reisbescheiden niet tijdig door de reiziger is ontvangen, dient de reiziger uiterlijk 7 dagen voor vertrek de reisorganisator hiervan op de hoogte te stellen.

6.4 De reisorganisator is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of het verloren gaan van bagage, reisbescheiden en reisdocumenten.

Artikel 7. Wijziging door de reiziger

7.1 De reiziger kan tot 35 dagen voor de vertrekdatum verzoeken om een wijziging van de reisovereenkomst. Indien het verzoek een verandering van vertrekdatum of bestemming betekent, zal de reisorganisator proberen deze wijziging tot stand te brengen, zonder daartoe verplicht te zijn. Elke wijziging kost €50 per boeker, eventueel vermeerderd met alle kosten die voortvloeien uit het tot stand brengen van de wijziging(en).

7.2 Wijziging van de vertrekdatum of vermindering van het aantal betalende passagiers wordt beschouwd als een (deel-)annulering waarop artikel 8 van toepassing is. In dat geval zijn geen wijzigings- of communicatiekosten verschuldigd.

Artikel 8. Annulering door de reiziger

8.1 Annulering van de reisovereenkomst door de reiziger dient schriftelijk dan wel via de elektronische weg bevestigd te worden. De datum van de poststempel geldt als meldingsdatum van de annulering. Annuleringen per e-mail buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag. Bij annulering wordt iedere reiziger, naast de eventueel verschuldigde reserveringskosten, de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:

bij annulering tot de 42ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling;

bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de reissom;

bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 21e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom;

bij annulering vanaf de 21ste dag (inclusief) tot de 14e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;

bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de 7e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom;

bij annulering vanaf de 7e dag (inclusief) tot de vertrekdag: de volle reissom.

8.2 Bovendien zullen bij annulering onder alle omstandigheden door de reisorganisator ten behoeve van de reiziger vooruitbetaalde kosten aan de reiziger in rekening worden gebracht.

8.3 Een reiziger die is verhinderd aan een reis deel te nemen en die geen aanspraak kan maken op vergoeding van annuleringskosten op grond van een annuleringsverzekering, kan een andere geschikte persoon zijn plaats laten innemen, op de volgende voorwaarden:

a. dat de bij de uitvoering betrokken dienstverleners zich niet verzetten tegen in-de-plaatsstelling;

b. dat de andere persoon voldoet aan alle aan de reisovereenkomst verbonden voorwaarden;

c. dat van de andere persoon een schriftelijke verklaring wordt ontvangen dat deze heeft kennisgenomen van het reisprogramma, de door de reisorganisator verstrekte informatie en de algemene voorwaarden;

d. het verzoek wordt uiterlijk 14 kalenderdagen voor het vertrek ingediend en wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten kunnen worden verricht.

8.4 De aanmelder, de reiziger en de voor de reiziger in-de-plaatsgestelde persoon zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de reisorganisator voor betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, de in artikel 7 lid 1 bedoelde wijzigings- en communicatiekosten en de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.

Artikel 9. Wijzigingen door de reisorganisator

9.1 De bijzondere bestemmingen en de lokale omstandigheden en het soms avontuurlijke karakter van de reizen die de reisorganisator aanbiedt, kunnen meebrengen dat voor of tijdens de reis aanpassingen in het reisprogramma moeten worden aangebracht. Veranderingen in reisschema’s ten gevolge van aanhoudende slechte weersomstandigheden vallen eveneens onder de werking van dit artikel. Bedoelde aanpassingen in het reisprogramma kunnen tot gevolg hebben dat routes, excursies, accommodaties en plaatselijk vervoer afwijken van hetgeen in de publicatie of de offerte is aangegeven. De reisorganisator is in dat geval verplicht aan de reiziger alternatieven te bieden die zoveel mogelijk het karakter van de reis in stand laten. De reisorganisator verplicht zich om de nadelige gevolgen voor de reiziger zoveel mogelijk te beperken.

9.2 De in artikel 9.1 genoemde wijzigingen zullen worden beschouwd als wijzigingen in de zin van artikel 7:505 lid 1 en lid 2 van het burgerlijk wetboek. De reiziger kan de wijziging slechts afwijzen indien er geen redelijk alternatief voorhanden is en indien de wijziging hem tot een nadeel van meer dan geringe betekenis strekt. Genoemde wijzigingen zullen geen gevolgen hebben voor de reissom, tenzij anders overeengekomen, noch zal de reiziger op die gronden een vordering tot schadevergoeding jegens de reisorganisator hebben.

9.3 De reisorganisator heeft het recht om de reisovereenkomst te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden als nader omschreven in artikel 9 lid 1. Wijzigingen deelt de reisorganisator binnen 3 kalenderdagen aan de reiziger mee, nadat hij van de wijziging op de hoogte is gesteld. Vanaf 10 kalenderdagen voor vertrek deelt hij deze binnen 1 kalenderdag mee.

9.4 Als de wijziging één of meer wezenlijke punten betreft kan de reiziger de wijziging(en) afwijzen. In dat geval heeft de reiziger recht op een alternatieve, minstens gelijkwaardige reis, dan wel op restitutie.

9.5 In geval van wijziging heeft de reiziger recht op een alternatieve, minstens gelijkwaardige reis, dan wel recht op teruggave of kwijtschelding van de reissom of, indien de reis reeds ten delen is genoten, een evenredig deel daarvan. Indien reiziger gebruik wil maken van zijn recht op restitutie, dient hij de reisorganisator binnen 48 uur na bericht van de wijziging daarvan in kennis te stellen.

9.6 Indien de in artikel 9 lid 1 genoemde wijzigingen zich voordoen na vertrek van de reiziger, zorgt de reisorganisator ervoor dat er passende alternatieve maatregelen worden getroffen met het oog op continuering van de reis.

9.7 Indien dergelijke regelingen onmogelijk zijn, of om deugdelijke redenen door de reiziger niet worden aanvaard, verstrekt de reisorganisator de reiziger een gelijkwaardig vervoermiddel dat hem terugbrengt naar de plaats van vertrek, dan wel naar een andere met de reiziger overeengekomen plaats van terugkeer.

9.8 Indien de wijziging de reisorganisator kan worden toegerekend en de reiziger hierdoor schade lijdt, is de reisorganisator verplicht die schade te vergoeden. Indien de oorzaak van de wijziging aan de reiziger kan worden toegerekend, komen de kosten hiervan voor rekening van de reiziger. Indien de oorzaak van de wijziging noch aan de reiziger noch aan de reisorganisator kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade.

Artikel 10. Opzegging door de reisorganisator

10.1 De reisorganisator heeft het recht om de reisovereenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van de reisorganisator aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. De reiziger heeft in dat geval recht op een minstens gelijkwaardige, alternatieve reis dan wel op restitutie van (het reeds betaalde deel) van de reissom of een evenredig deel daarvan als de reis ten dele is genoten.

10.2 Indien de oorzaak van de opzegging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger. Indien de oorzaak van de opzegging aan de reisorganisator kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reisorganisator. Indien de oorzaak van de opzegging noch aan de reiziger noch aan de reisorganisator kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade.

10.3 De reisorganisator heeft het recht de reisovereenkomst op te zeggen zonder aansprakelijk te kunnen worden gehouden voor enige schade in geval:

a. het aantal aanmeldingen kleiner is dan het minimum aantal vermeld in de publicatie en de opzegging binnen de daarvoor gestelde termijn wordt gedaan;

b. in geval van overmacht, waaronder wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden, die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

10.4 Onder overmacht wordt o.m. verstaan omstandigheden zoals politieke onrust, oorlog, natuurrampen, schaarste, algemene stakingen, technische problemen etc. Bij het vaststellen van overmacht zal rekening worden gehouden met de lokale omstandigheden in de bijzondere reisbestemmingen waarop de reisovereenkomst betrekking heeft.

Artikel 11. Aansprakelijkheid van de reisorganisator

11.1 De reisorganisator is aansprakelijk voor de goede uitvoering van de uit de reisovereenkomst voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of deze door hemzelf of door andere door hem aangestelde dienstverleners worden uitgevoerd. Onder deze verplichtingen worden mede verstaan de verwachtingen die de reiziger in redelijkheid kon hebben op grond van de publicaties van de reisorganisator, gezien in het licht van de organisatiegraad in de landen van bestemming. Rekening dient te worden gehouden met feiten van algemene bekendheid met betrekking tot de bijzondere bestemmingen. De uitvoering van de reisovereenkomst dient mede beoordeeld te worden aan de hand van de gebruiken, de stand der techniek en de beperkingen en gewoonten die de bijzondere bestemmingen en soms het avontuurlijke karakter van de reizen van de reisorganisator meebrengen.

11.2 De reisorganisator is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:

a. tekortkomingen in de uitvoering van de reisovereenkomst op grond van omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de reiziger, waaronder inbegrepen schades die het gevolg zijn van de gezondheidsconditie van de reiziger;

b. handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden;

c. omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van de reisorganisator en/of krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan de reisorganisator kunnen worden toegerekend.

11.3 De aansprakelijkheid van de reisorganisator is uitgesloten voor alle gevallen waarin gebruikelijke reis- en annuleringsverzekeringen dekking bieden. Evenmin is de reisorganisator aansprakelijk voor schaden die overeenkomstig het internationale recht zijn uitgesloten. 

 11.4 Ingeval op een in de reis inbegrepen dienst een verdrag, verordening of wet van toepassing is dat een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid aan de dienstverlener toekent of toestaat, is de aansprakelijkheid van de reisorganisator dienovereenkomstig uitgesloten of beperkt.

11.5 De aansprakelijkheid van de reisorganisator voor schade als gevolg van derving van reisgenot zal per reiziger nooit meer kunnen bedragen dan de betaalde reissom per reiziger.

11.6 De aansprakelijkheid van de reisorganisator in geval van fysiek letsel, dan wel overlijden zal nooit hoger kunnen zijn dan driemaal de reissom per reiziger.

Artikel 12. Verplichtingen van de reiziger

12.1 De reiziger is verplicht alle aanwijzingen ter bevordering van een goed uitvoering van de reis van de vertegenwoordiger(s) van de reisorganisator, op te volgen. De reiziger is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door niet nakoming van deze verplichting.

12.2 Indien de reiziger zodanige hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van de reis in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan hij/zij door de reisorganisator c.q. de reisbegeleider van verdere deelname aan de reis worden uitgesloten. Indien en voor zover de gevolgen van de hinder en de last aan de reiziger kunnen worden toegerekend zullen alle daaruit voortvloeiende kosten voor zijn/haar rekening komen.

12.3 De reiziger dient zich uiterlijk 24 uur voor het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis bij de reisbegeleiding of bij de plaatselijke agent van de reisorganisator, te vergewissen van het exacte tijdstip van vertrek. Indien de reiziger niet op de juiste tijdstippen voor vervoer aanwezig is, komen de gevolgen daarvan geheel voor rekening van de reiziger. In voorgenoemde gevallen kan geen restitutie voor niet genoten onderdelen van de reis worden verleend. De reizigers die zich afsplitsen van de groep of individuele reizigers zijn zelf verantwoordelijk voor de herbevestiging van hun retourvluchten.

12.4 De verplichting van de reisorganisator om de in nood verkerende reiziger hulp en bijstand te verlenen vervalt indien niet kan worden teruggevallen op de hulp van een bij de reis- en bagageverzekering inbegrepen S.O.S-centrale. De reiziger is daarom verplicht een volledige dekking verschaffende verzekering af te sluiten voor risico´s die worden gedekt door de gangbare reis-, ongevallen- en bagageverzekeringen en relevante gegevens van genoemde verzekeringen schriftelijk aan de reisorganisator kenbaar te maken voor vertrek voor zover deze niet bij de reisorganisator zijn afgesloten.

12.5 De reiziger is verplicht eventuele schade te vermijden of zo veel mogelijk te beperken, in het bijzonder door aan zijn meldingsplicht als nader omschreven in artikel 13 lid 1 te voldoen.

Artikel 13. Klachten en bevoegde rechter

13.1 Eventuele klachten dienen op de plaats waar de klacht ontstond, zo spoedig mogelijk schriftelijk te worden ingediend bij de plaatselijke vertegenwoordiger van de reisorganisator. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid kan worden afgehandeld, kan de reiziger uiterlijk binnen 30 dagen na terugkeer in Nederland de klacht schriftelijk en met redenen omkleed, indienen. In geval de reis geen doorgang heeft gevonden, gaat de termijn van een maand lopen op de dag van de oorspronkelijke vertrekdatum.

13.2 Indien de reiziger niet aan de meldingsplicht en klachtrapportage heeft voldaan en de dienstverlener of de reisorganisator daardoor niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, kan zijn eventuele recht op schadevergoeding worden beperkt of uitgesloten.

13.3 Indien de reiziger de klacht niet tijdig indient, wordt deze door de reisorganisator niet in behandeling genomen, tenzij de reiziger hiervoor redelijkerwijs geen verwijt treft. De reisorganisator geeft de reiziger hierover schriftelijk of langs elektronische weg bericht.

13.4 Als een klacht niet tijdig tot tevredenheid van de reiziger wordt opgelost, kan de reiziger zich tot uiterlijk 60 dagen na ontvangst van de reactie van de reisorganisator wenden tot de bevoegde rechter van de rechtbank in ‘s Hertogenbosch.

13.5 Op de reisovereenkomst en alle daaruit voortvloeiende verplichtingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.6 Alle vorderingsrechten vervallen één jaar na afloop van de reis (of, indien de reis geen doorgang heeft gevonden, één jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum). Vorderingen ter zake van letselschade verjaren één jaar na afloop van de reis (of indien de reis geen doorgang heeft gevonden, één jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum). Partijen zijn aan de in dit lid genoemde termijnen gehouden tenzij het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat de reisorganisator op deze termijnen een beroep doet.